ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 • Αλευρόμυλοι
 • Εργοστάσια ζωοτρόφων
 • Εργοστάσια ιχθυοτρόφων
 • Σπορελαιουργεία
 • Ορυζόμυλοι
 • Συγκροτήματα αποθήκευσης δημητριακών ( σιλό )
 • Οριζόντιες ρομποτικές αποθήκες δημητριακών και υποπροϊόντων
 • Επιλυμένες αποθήκες με φορτοεκφόρτωση
 • Εγκατάστασης επεξεργασίας και διαλογής σπορών
 • Ξηραντήρια σπορών
 • Εργοστάσια βιοκαυσίμων
 • Κομποστοποίηση / διαχείριση απορριμμάτων κουζίνας
 • Βελτίωσης και εκσυγχρονισμό υπαρχόντων εργοστασίων
 • Μελέτες και ειδικές μελέτες στον κλάδο
 • Παράδοση έργων με το κλειδί στο χέρι