Επιλυμένες αποθήκες με φορτοεκφορτωτή

Πρόκειται για ένα από τα πιο απαιτητικά σημεία της δουλείας μας, που σχετίζονται με τις πραγματικές ανάγκες του συγκεκριμένου τμήματος του λιμανιού, αλλά και με τις μελλοντικές ανάγκες των ιδιοκτητών - ή ακόμα περισσότερο - των μελλοντικών στρατηγικών αποθεμάτων των χωρών. Εξίσου σημαντικό είναι στην περίπτωση αυτή η μελέτη / οι ευελιξίες / οι δυνατότητες και ο απαιτούμενος χώρος των λιμενικών εγκαταστάσεων.